ZASJEDALA VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Odobreno 945.000 KM za grantove boračkoj populaciji

Objavljeno:17/03/2022. 01:02


Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Vlada Unsko-sanskog kantona je donijela Odluku o kriterijima i postupku na osnovu kojih će se dodjeljivati sredstva tekućih grantova pojedincima iz Budžeta Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida. Sredstva grantova pojedincima za: pomoć u liječenju i lijekovima boračkoj populaciji, stipendije, pomoć u školovanju i grantovi pojedincima za socijalno ugrožene pripadnike boračkih populacija, u ukupnom iznosu od 945.000 KM, realizirat će se na osnovu javnog poziva.

Ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Samir Jašaragić predložio je na ovoj sjednici i Uredbu o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na dodjelu jedinstvenog nišana – nadgrobnog spomenika pripadniku Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova).
Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite Vlada USK dala je saglasnost na Plan korištenja finansijskih sredstava namijenjenih za potrebe vatrogastva u 2022. godini. Vlada USK, dala je saglasnost i na Odluku Nadzornog odbora JU Direkcije regionalnih cesta USK o usvajanju Izvještaja o radu Direkcije za 2021. godinu.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava granta za ZZO USK-a namijenjenog za zdravstveno osiguranje neosiguranih lica iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu u iznosu od 650. 000 KM. Prihvaćen je Plan i program rada sa finansijskim planom Doma zdravlja Sanski Most za 2022. godinu i upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.
Na prijedlog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Almina Hopovca Vlada Unsko-sanskog kantona je donijela Odluku o kriterijima i postupku dodjele sredstava tekućih grantova odobrenih u Budžetu Unsko sanskog kantona za 2022. godinu za oblast kulture putem ovog Ministarstva a čiji su korisnici: umjetničke organizacije, ustanove i druženja, fondacije i nositelji programa i projekata u kulturi registrirani za obavljanje djelatnosti u oblasti kulture na području Unsko-sanskog kantona, te pojedinci nositelji programa i projekata u oblasti kulture na području USK.

Za ovu namjenu planirano je 100. 000 KM u 2022. godinu. Usvojena je i Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava za kapitalne grantove u kulturi za koje je u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta planirano 360.000 KM. Za ova sredstva će moći aplicirati ustanove zadužene za zaštitu i obnovu kulturne baštine, ustanove i institucije zadužene za realizaciju projekta te lokalne i gradske vlasti u poziciji vlasnika objekata kulture i kulturnog naslijeđa na području Unsko-sanskog kantona. Sredstva za oblast kulture bit će dodijeljena za projekte koji će se prikupljati po javnom pozivu.

Objavio: Unsko-sanske novine Krajina


////// MAGAZIN //////

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

PDV broj: 263024120002


prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2015. - 2023.

Reg. broj: 4263024120002