Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

ZASJEDALA VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Objavljeno:25/03/2022. 10:00

U skupštinskoj proceduri Zakon o javnom informiranju

U Budžetu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za 2022. godinu planirana su i sredstava za potporu demografskog razvoja u iznosu od 100.000 KM koja će biti utrošena za isplatu naknade porodicama za treće i svako naredno živorođeno dijete na području Unsko-sanskog kantona

Almin Hopovac, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ukazao je da je Zakon o javnom informiranju, koji je na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, donijela Skupština USK, na 17. sjednici održanoj 12. juna 1998. godine, potrebno izmijeniti i dopuniti u pogledu uvođenja online medija u zakonsku regulativu, te predložio da se Zakon u skupštinsku proceduru uputi po skraćenoj proceduri, u formi prijedloga.

Nova zakonska rješenja
– Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o javnom informiranju treba precizno definirati šta je medij, šta podrazumijeva javno informiranje te definirati redukcije govora mržnje na društvenim mrežama s ciljem suzbijanja raspirivanja bilo kakve netrpeljivosti, navodi se, između ostalog u obrazloženju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Utvrđen je i Nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i upućen Skupštini USK na odlučivanje. Nova zakonska rješenja se odnose na članove Zakona koji reguliraju pitanja uspostave i provođenja standarda u osnovnom obrazovanju, za koje je nadležna Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Došlo je do izmjena zakonskih rješenja koji reguliraju stručnu spremu nastavnika i saradnika u nastavi (usklađivanje s odredbama Zakona o visokom obrazovanju). Dio izmjena odnosi se na reguliranje procedura izbora i razrješenja školskih odbora i direktora (ograničenje trajanja mandata), kao i na rješavanje pitanja preuzimanja zaposlenika iz jedne škole u drugu na osnovu programa zbrinjavanja viška zaposlenika. Također, izmjene se odnose i na Nastavne planove i programe odnosno kurikulum, a na istom polju je već započeta reforma, uvodi se digitalizacija u osnovne škole a što će uveliko unaprijediti cjelokupni sistem obrazovanja. Također, Nacrtom Zakona je predviđen besplatan prijevoz za sve učenike osnovnih škola, obrazložio je ministar Hopovac.

Vlada Kantona prihvatila je Konsolidovani godišnji obračun Budžeta USK za period 01.01. do 31.12.2021. godine i Periodični izvještaj za period 01.01.- 31.12.2021.godine Budžeta USK koji je obrazložio ministar Prša.

Na 317. sjednici Vlada USK razmatrala je i prihvatila Program rada Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu te Izvještaj o radu za 2021. godinu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći.
Preporuka Ministarstva pravosuđa i uprave za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo Bihać nije dobila potrebnu većinu glasova.
Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona prihvatili su Informaciju o spisku poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili novčanu podršku za biljnu proizvodnju sa kantonalnog nivoa u 2021.godini na području USK, urađenu po zahtjevu Federalnog ministarstva poljoprivrede.

Potpora demografskog razvoja
Iz resora zdravstva, rada i socijalne politike Vlada je prihvatila Izvještaj o utrošku sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu koje je ovo Ministarstvo doznačilo centrima za socijalni rad sa područja USK za isplatu dječijeg doplatka.
Prošle godine za ovu namjenu doznačeno je ukupno 915.028 KM dok će za 2022. godinu, sukladno Odluci koju je Vlada USK-a usvojila na ovoj sjednici, grant centrima za socijalni rad za isplatu dječjeg doplatka iznositi 1,500. 000 KM.
U Budžetu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za 2022. godinu planirana su i sredstava za potporu demografskog razvoja u iznosu od 100.000 KM koja će biti utrošena za isplatu naknade porodicama za treće i svako naredno živorođeno dijete na području kantona.

Usvojena je Odluka o programu utroška sredstava granta za Lječilište Gata.
– U budžetu ovog Ministarstva za 2022. godinu planirana su sredstva granta za Lječilište Gata u iznosu od 277.000 KM a koja su namijenjena za finansijsku pomoć Lječilištu za izgradnju zatvorenog hidroterapijskog bazena i rekonstrukciju krova objekta, obrazložio je ministar Halkić.
Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada je usvojila Program utroška sredstava tekućih grantova neprofitnim organizacijama koje predstavljaju boračke populacije u ukupnom iznosu 724. 000 KM.

Objavio: usn krajina


////// MAGAZIN //////

O nama

Portal usnkrajina sastavni je dio i elektroničko izdanje Unsko-sanskih novina

Osnovani smo 1995. od strane Skupštine Unsko-sanskog kantona kao javno poduzeće s ograničenom odgovornošću

Potražite nas na društvenim mrežama:

Kontakt

502. viteške, Bihać, BiH

usnovine@bih.net.ba

+387 37 228-409

+387 37 224-103

Radno vrijeme
pon - pet: 8 - 15
vikendom i praznicima: ne radimo