18/05/2024

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA: Uvode se e-građevinske dozvole

Objavljeno: 18-04-2024 | 11:01

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA: Uvode se e-građevinske dozvole

Skupština Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj 2. aprila, usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gra­đe­nju koji će omogućiti implementaciju sistema izda­vanja elektronskih dozvola u oblasti građenja.

Sistem e-dozvola će, u startu, biti primijenjen u odabranoj pilot općini i bit će prilagođen potrebama investitora u cilju stvaranja što boljeg i efikasnijeg pri­vrednog ambijenta u Unsko-sanskom kantonu. Nadalje, omogućit će podnosiocima zahtjeva efikasniji pristup, bez potrebe za lično podno­šenje zahtjeva, što će znača­jno smanjiti vrijeme potre­bno za dobivanje dozvola u oblasti građenja.
Sistem e-građevinskih dozvola omogućit će pristup svim nadležnim organima, javnim i privatnim predu­zećima koja učestvuju u postupku izdavanja dozvola (npr. preduzeća koja su nadle­žna za puteve, vodovod i kanalizaciju, željeznice, električnu energiju itd.), da budu obavješteni o svim zahtjevima i dokumentima koji su dostavljeni putem e-sistema za izdavanje dozvola u oblasti građenja. Time će se ukinuti obaveza investitora da više puta kopiraju, ovjeravaju i dostavljaju do­ku­mentaciju svim poje­dinim učesnicima u postupku izdavanja dozvola. U cilju da se investitorima olakša proce­dura i omogući da što brže dođu do potre­bnih akata o građenju, usvojenim Zako­nom skra­ćeni su i rokovi za izdavanje akata o građenju, ističe Almir Imširović, mini­star za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona.

Usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gra­đenju stvorit će bolje uvjete poslovanja, te će pružiti mogućnost investitorima da olakšaju proces pribavljanja dozvola, odnosno da unaprijede postupak ishodovanja dozvola i upravnih akata u oblasti građenja.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prosto­rnom uređenju i građenju rađen je uz tehničku podršku i u saradnji sa USAID/BiH Projektom E-uprave.

Tekst objavljen u okviru projekta „EKO Krajina“ koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi USK-a.

Objavio: usn krajina